Privacyverklaring

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Vzw Unie-K, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, hecht belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Door het invullen van elk info- of contactformulier of het gebruik van de website, deelt u ons mogelijks de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens, waaronder naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en/of gsm-nummer. Wij wijzen u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan. Vzw Unie-K verzamelt en verwerkt in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig.

 

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze (potentiële) klanten en/of leveranciers, het klantenbeheer, leverancierbeheer, personeelbeheer, de boekhouding, correct gebruik van de website, het opstellen van offerten of andere aanbieden, alsook voor direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de toestemming van de gebruiker, uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van een wettelijke verplichting en/of ons gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens worden door de Vzw Unie-K bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

 

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-Ieverancier, sociale secretariaten, onderaannemers, evenals door de overheiddiensten (bv. fiscale administraties zoals de FOD Financiën etc.). Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Wij delen u uitdrukkelijk mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of -beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Cookiebeleid
UNIE-K  beschikt over een website om je te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

 

Wat zijn cookies?

UNIE-K gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op je computer of toestel worden opgeslagen wanneer je onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

 

UNIE-K gebruikt cookies om:

  • het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
  • te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
  • de gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen

Cookies kunnen zowel door UNIE-K als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

 

Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.

 

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de UNIE-K websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

 

U kan voormelde rechten uitoefenen door zich te wenden tot onze onderneming, in het bijzonder door verzending van een e-mail aan info@uniek.org of per brief aan Vzw Unie-K, Chartreuseweg 53,8200 Sint-Michiels (Brugge) mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.